ช่วยเหลือติดต่อ MOONG-SHOP.COM
cs@moong-shop.com
+66 (0)2-300-9260 | 8.00-16.00 น.
วันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

หมวดหมู่สินค้า

นโยบายความเป็นส่วนตัว

     Moong-Shop.com ได้ให้ความสำคัญและคำนึงถึงความเป็นส่วนตัวของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อระบุถึงตัวบุคคลตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ แห่งราชอาณาจักรไทยเท่านั้น

     การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นเรื่องสำคัญของเรา เราจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น เราจะจัดเก็บข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการดังกล่าว และเราจะจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างลูกค้ากับเราเท่านั้น

     เราจะเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้นๆ

     ลูกค้าสามารถเข้าถึงหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ (Web site) และเลือกชมสินค้าโดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ระหว่างที่ลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สถานะของลูกค้าจะไม่เป็นที่เปิดเผย และเราจะไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ตลอดเวลาที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จนกว่าลูกค้าจะสมัครลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้กับเรา และได้เข้าสู่ระบบด้วยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของลูกค้าเอง

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

     เมื่อลูกค้าสร้างบัญชีหรือให้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ Moong-Shop.com ข้อมูลที่เราจัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ของลูกค้า

 • ชื่อ
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
 • ที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี
 • สถานที่จัดส่งสินค้า
 • อีเมล์
 • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่
 • วันเดือนปีเกิด
 • เพศ

 

     ลูกค้าจะต้องกรอกข้อมูลให้แก่เรา ผ่านเว็บไซต์เท่านั้น และข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ ถูกต้องแท้จริง ครบถ้วน และไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ลูกค้าจะต้องอัพเดทข้อมูลของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน เราสงวนสิทธิที่จะร้องขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบยืนยันว่าข้อมูลที่ลูกค้าให้มานั้นถูกต้อง

     เราจะสามารถจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหากลูกค้าส่งมอบข้อมูลให้เราด้วยความสมัครใจของลูกค้าเท่านั้น หากลูกค้าเลือกที่จะไม่ส่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่เราหรือเลือกที่จะเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราแก่ลูกค้าได้ ลูกค้าอาจจะต้องเข้าถึงและปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้เราได้ตลอดเวลาตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่างนี้

     หากลูกค้าได้ส่งมอบข้อมูลของบุคคลภายนอกให้แก่เรา เราจะถือว่าลูกค้าได้รับความยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอกผู้เกี่ยวข้องที่จะเปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนตัวนั้นๆแก่เรา

     หากลูกค้าสมัครเพื่อใช้งาน โดยผ่านทางบัญชีโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเชื่อมต่อบัญชีของเรากับบัญชีโซเชียลมีเดีย ของลูกค้า หรือใช้โซเชียลมีเดีย อื่นๆ ของเราอาจเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชีโซเชียลมีเดีย ของลูกค้าผ่านทางผู้ให้บริการโซเชียลมีเดีย รายนั้นๆ ภายใต้นโยบายต่างๆ ของผู้ให้บริการ เราจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

     เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากลูกค้าหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

 • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ การใช้เว็บไซต์
 • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของลูกค้าที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์ Moong-Shop.com การจ่ายเงินของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ Moong-Shop.com จะถูกจัดการผ่านผู้ให้บริการรับชำระเงินบริษัท ทูซี ทูพี (2C2P) จำกัด
 • เพื่อการจัดส่งสินค้าที่ลูกค้าได้ซื้อผ่านทางเว็บไซต์ Moong-Shop.com เราอาจส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอกเพื่อการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า (เช่นส่งให้แก่ผู้ดำเนินการจัดส่งหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้าของเรา)
 • เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวการจัดส่งสินค้า
 • และเพื่อการบริการลูกค้าอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล

     อีกทั้ง เราจะใช้ข้อมูลที่ลูกค้าได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของลูกค้าที่ลูกค้ามีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ลูกค้าได้จัดทำขึ้นทางอินเตอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากเว็บไซต์ เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์และปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่าลูกค้าว่ามีประโยชน์สำหรับลูกค้าหรือที่ลูกค้าได้ร้องขอจากเราให้แก่ลูกค้า รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา เว้นแต่ลูกค้าจะได้ปฎิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

     เมื่อลูกค้าได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับเว็บไซต์ Moong-Shop.com หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของเราเป็นครั้งคราว ลูกค้าสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและ Moong-Shop.com ถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่นในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด Moong-Shop.com อาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆ กับลูกค้าให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของลูกค้า จัดการความสัมพันธ์อื่นๆ กับลูกค้า การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่ Moong-Shop.com เห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว Moong-Shop.com จะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

* Moong-Shop.com ไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

การเพิกถอนความยินยอม

     ลูกค้าอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบนแก่เราได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ โปรดทราบว่าหากลูกค้าได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์ของคำคัดค้าน เราอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าได้ เราขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยาไว้โดยชัดแจ้งในกรณีซึ่งเราไม่สามารถจัดส่งสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้าหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อลูกค้าได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว

 

การปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

     ลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของลูกค้าบนเว็บไซต์ Moong-Shop.com หากลูกค้าไม่มีบัญชีการใช้บริการกับเราลูกค้าอาจทำปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้โดยการติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างใต้นี้ เราจะดำเนินการส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการปรับเปลี่ยนแล้วแก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า หากข้อมูลส่วนตัวของลูกค้ายังคงจำเป็นต่อกิจการที่กล่าวไว้ข้างบน

การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

     หากลูกค้าต้องการที่จะเข้าดูข้อมูลส่วนตัวที่เรามีอยู่เกี่ยวกับลูกค้า หรือต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าโดยเว็บไซต์ Moong-Shop.com ภายในปีที่ผ่านมา กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ด้านล่างนี้ เราขอสงวนสิทธิในการคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผล ในการเรียกดูบันทึกข้อมูลดังกล่าว

     หากลูกค้ามีบัญชีการใช้บริการกับเว็บไซต์ Moong-Shop.com ลูกค้าอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าของลูกค้า โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของลูกค้าบนเว็บไซต์ ในนั้นลูกค้าจะสามารถเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้วหรือที่ยังคงค้างอยู่ และสามารถจัดการข้อมูลที่อยู่การส่งสินค้า รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ลูกค้าได้สมัครไว้ได้ ลูกค้าตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า

     Moong-Shop.com รับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย เราป้องกันข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าโดย

 • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว
 • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป

     Moong-Shop.com ใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล (Security Sockets Layer) เมื่อทำการดำเนินการเกี่ยวกับรายละเอียดทางการเงิน เทคโนโลยีการเข้ารหัสชนิด 128 บิท เอสเอสเอล ได้มีการคาดการว่าอาจต้องใช้เวลานานถึง 1 ล้านล้านปีเพื่อเจาะรหัส และนี่เป็นมาตราฐานเดียวกันกับที่นิยมใช้ในแวดวงอุตสาหกรรมเดียวกัน

     หากลูกค้ามีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของลูกค้าได้ถูกละเมิดโดย Moong-Shop.com กรุณาติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

     รหัสผ่านของลูกค้าเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของลูกค้า กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่าน Moong-Shop.com แก่ผู้อื่น หากลูกค้าได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของลูกค้าและผลที่ตามมา หากลูกค้าไม่สามารถควบคุมรหัสผ่านของลูกค้าเองได้ ลูกค้าอาจไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าหรือข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งให้แก่ Moong-Shop.com ลูกค้าอาจต้องยอมรับนิติกรรมใดๆ ที่ทำลงในนามของลูกค้า ดังนั้นหากรหัสผ่านของลูกค้าถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ หรือลูกค้ามีเหตุที่อาจเชื่อได้ว่ารหัสผ่านนั้นถูกเปิดเผยหรือไม่เป็นความลับอีกต่อไป ลูกค้าควรที่จะติดต่อเราและเปลี่ยนรหัสผ่านของลูกค้า เราขอเตือนให้ลูกค้าออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (log off) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ลูกค้าใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ

     Moong-Shop.com ไม่ขายสินค้าให้แก่ผู้เยาว์หรือเด็ก หากลูกค้ามีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าอาจใช้เว็ปไซต์ของเราโดยต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครองดูแลเท่านั้น

     Moong-Shop.com อาจจะใช้ โปรแกรม คุกกี้ (cookies) หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บข้อมูล เพื่อช่วยให้เราสามารถปรับปรุงพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น เร็วขึ้น ปลอดภัยขึ้น และเป็นส่วนตัวมากขึ้น เมื่อลูกค้าเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

     เมื่อลูกค้าเข้าเยี่ยมชม Moong-Shop.com เซิฟเวอร์ (Servers) ของบริษัทจะทำการจดจำและบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของลูกค้าส่งเข้ามาโดยอัตโนมัติทันทีที่ลูกค้าเข้าเว็ปไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้อาจหมายรวมถึง

 • ที่อยู่ ไอพี แอดเดรส (IP address) ของคอมพิวเตอร์ของลูกค้า
 • ชนิดของบราวเซอร์ทู่กค้าใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์
 • หน้าเว็ปไซต์ที่ลูกค้าเข้าถึงก่อนที่ลูกค้าจะเข้าสู่เว็บไซต์ Moong-Shop.com
 • หน้าเว็ปไซต์ที่ลูกค้าเข้าชม
 • จำนวนเวลาที่ลูกค้าใช้ในการชมหน้าเว็ปไซต์ดังกล่าว
 • สินค้าหรือข้อมูลที่ลูกค้าค้นหาในเว็บไซต์
 • วันและเวลาเข้าชม
 • และข้อมูลทางสถิติอื่นๆ


     ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ จะถูกจัดเก็บเพื่อการวิเคราะห์และประเมินเพื่อช่วยให้เราปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ การบริการ และสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

     โปรแกรมคุกกี้ (cookies) เป็นข้อมูลไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (โดยปกติจะมีเพียงตัวอักษรและตัวเลข) ที่จัดวางไว้บนหน่วยความจำของบราวเซอร์ของลูกค้าหรือบนอุปกรณ์ของลูกค้าเมื่อลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์หรือเรียกดูข้อความ โปรแกรมนี้ช่วยให้เราจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์โดยจำเพาะได้ และช่วยให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

     Moong-Shop.com จะตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นอย่างสม่ำเสมอ เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในเว็บไซต์ Moong-Shop.com

สิทธิของ Moong-Shop.com

     ลูกค้ารับทราบและตกลงว่า Moong-Shop.com มีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หาก Moong-Shop.com มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้านั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆ ต่อ Moong-Shop.com และสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดอันมีต่อ Moong-Shop.com ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

การติดต่อ moong-shop.com

     หากลูกค้าต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า การขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเรา (และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล) ได้ผ่านทางอีเมล์ pdpa@moongpattana.com